Voorwaarden

Als u met mij in zee gaat, verbindt u zich ertoe de volgende verkoopvoorwaarden na te leven:

Artikel 1

De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen met de klant. Betalingen na de overeengekomen termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4

In geval van klachten, dienen die ons te bereiken binnen de acht kalenderdagen van het versturen van de factuur; de poststempel vormt het bewijs. Eens die termijn is overschreden, wordt geacht dat de klant de factuur heeft aanvaard, waardoor iedere laattijdige betwisting onontvankelijk wordt.

Geef een reactie